На този сайт ще можете да извършвате корелация на следните величини:
Актуални:

Y value X value Дата  

Почасови:

Y value X value Дата  

Дневни:

Y value X value Дата  

Месечни (в процес на разработка):

Y value X value Дата  

Почасови, Мащабирана графика за две стойности:

X value 1 X value 2 Дата  

Дневни, Мащабирана графика за две стойности:

X value 1 X value 2 Дата  

Месечни, Мащабирана графика за две стойности (в процес на разработка):

X value 1 X value 2 Дата  

  1. Стойности, обект на статистическата обработка

    Обработен е почасов масив от данни. Наблюденията, следващи веднага след означението -9999, които имат десет и повече пъти по-висока или по-ниска стойност от околните данни (вероятни артефакти), са третирани допълнително като „липсващи данни”. Използван е помощният модул на програмата SPSS v15 за заместване на „липсващи данни при временни редове”, процедура - „определяне на линейния тренд в дадената точка”.

  2. Гама фон на Мусала и София
  3. Показатели на атмосферата
  4. Периодични колебания на вятъра. Връзка между скоростта на вятъра и време.

Корелациите се извършват с програмен код, написан на езика Perl
Техническа помощ за програмата: support@cointech.net
Copyrights (c) 2009-2016 Milen Zamfirov, Rossen Karpuzov